Podkorowo, w prawym płacie czołowym, w okolicach wyspy pojedyncza, drobna, nieprawidłowa zmiana wysokosygnałowa w obrazach T2- zależnych i w sekwencji FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym.

Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych.

W badaniu po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfologia sygnału opon mózgowo-rdzeniowych prawidłowa. Migdałki móżdżku na wysokości otworu potylicznego wielkiego.

Płynowe przestrzenie przymózgowe prawidłowe. Masywne zmiany zapalne w sitowiu, w zatokach szczękowych oraz w zatoce klinowej.