EKG rytm zatokowy z wyraźną niemiarowością o częstości 58-105/min. Nomogram PQ 0.10-0.11s, QRS 0.07s,
QT 0,36-0.38s, QTC 0.46-0.41s
Wynik badania echo kardiologicznego
Prawidłowe położenia serca. Powiązanie żylno-przedsionkowo-naczyniowe zgodnie. Nie uwidoczniono przepływu na poziomie przegród sercowych dużych naczyń. Prawidłowy przepływ przez zastawki przedsionkowo-komorowe. Niedomykalność zastawki trójdzielnej w granicach fizjologi (VMax fali zwrotnej ok. 1.7m/s). Wymiary oraz funkcja skurczowa i rozkurczowa lewej komory w normie (IVSd 0.59cm, LVd3.29cm LVPWd 0.54cm, FS32%,EF 61.4%).
Przepływ w MPA prawidłowy o prędkości ok. 1m/s Niedomykalność zastawki płucnej w granicach fizjologi VMax fali zwrotnej ok. 1.3m/s Zastawka aortalna 3 płatkowa prawidłowa. Łuk aorty lewostronny prawidłowy. Przepływ w aorcie wstępującej 1m/s, w zastępującej 1.2m/s w aorcie brzusznej prawidłowy, pulsacyjny 0.8 m/s.
Fizjologiczna ilość płynu w osierdziu
Wnioski IT, IP fizjologiczna
CO oznaczają te wyniki i czy są groźne dla dziecka?
Dziecko ma częste napady duszności podczas snu