Witam.
Zamierzam podpisać umowę ubezpieczenia na życie. Po wielu przeczytanych OWU dokonałem wyboru dwóch ubezpieczalni z których ostatecznie z jedną podpiszę umowę. Obie oferty niby są podobne do siebie ale jednak różnią się szczegółami. Nie mam wiedzy medycznej i zapisy (definicje) w OWU są dla mnie niezrozumiałe. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc w wyborze ubezpieczyciela. Poniżej wkleiłem zapisy dot. Zawału serca, oraz udaru. Czekam na Wasze opinie która z firm oferuje szerszy zakres ubezpieczenia. Z góry dziękuję za pomoc.

Firma A

-Zawał serca powodujący trwałe i nieodwracalne upośledzenie funkcji lewej komory serca dużego stopnia Rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego, oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu górnej granicy referencyjnej, ze współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych symptomów niedokrwienia mięśnia sercowego: • typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego, • jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa. Z zakresu wyłączone są inne ostre zespoły wieńcowe. Zawał serca musi być rozpoznany w oparciu o wszystkie wyżej wymienione kryteria i powodować trwałe upośledzenie funkcji lewej komory serca wyrażające się obniżeniem frakcji wyrzutu co najmniej do 35%, określonej badaniem echokardiograficznym (lub inną adekwatną metodą) wykonanym w terminie nie wcześniejszym niż po upływie miesiąca od dokonania się zawału, pod warunkiem przeżycia 21 dni od dnia diagnozy.
-Zawał serca powodujący trwałe i nieodwracalne upośledzenie funkcji lewej komory serca średniego stopnia Rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego, oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu górnej granicy referencyjnej, z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych symptomów niedokrwienia mięśnia sercowego: • typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego, • jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa. Z zakresu wyłączone są inne ostre zespoły wieńcowe. Zawał serca musi być rozpoznany w oparciu o wszystkie wyżej wymienione kryteria i powodować trwałe upośledzenie funkcji lewej komory serca wyrażające się obniżeniem frakcji wyrzutu do wartości między 36% i 55%, określonej badaniem echokardiograficznym (lub inną adekwatną metodą) wykonanym w terminie nie wcześniejszym niż po upływie miesiąca od dokonania się zawału, pod warunkiem przeżycia 21 dni od dnia diagnozy.
-Zawał serca powodujący trwałe i nieodwracalne upośledzenie funkcji lewej komory serca małego stopnia Rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego, oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu górnej granicy referencyjnej, ze współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych symptomów niedokrwienia mięśnia sercowego: • typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego, • jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa. Z zakresu wyłączone są inne ostre zespoły wieńcowe. Zawał serca musi być rozpoznany w oparciu o wszystkie wyżej wymienione kryteria i skutkować tym, że frakcja wyrzutu określona badaniem echokardiograficznym (lub inną adekwatną metodą) wykonanym w terminie nie wcześniejszym niż po upływie miesiąca od dokonania się zawału wynosi co najmniej 56%, pod warunkiem przeżycia 21 dni od dnia diagnozy.

-Udar mózgu powodujący ubytki neurologiczne dużego stopnia Martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej, przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności: • wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu, • obecność nowych obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres co najmniej 60 dni od dnia rozpoznania udaru mózgu, • obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone). Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: • epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), • wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych, • zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych. Udar mózgu musi być rozpoznany w oparciu o wszystkie wyżej wymienione kryteria i powodować dużego stopnia ubytki neurologiczne, odpowiadające 4–5 wg zmodyfikowanej skali Rankina, pod warunkiem przeżycia 21 dni od dnia diagnozy.
-Udar mózgu powodujący ubytki neurologiczne średniego stopnia Martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności: • wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu, • obecność nowych obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres co najmniej 60 dni od dnia rozpoznania udaru mózgu, • obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone). Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: • epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), • wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych, • zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych. Udar mózgu musi być rozpoznany w oparciu o wszystkie wyżej wymienione kryteria i powodować średniego stopnia ubytki neurologiczne, odpowiadające 3 wg zmodyfikowanej skali Rankina, pod warunkiem przeżycia 21 dni od dnia diagnozy.
-Udar mózgu powodujący ubytki neurologiczne małego stopnia Martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności: • wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu, • obecność nowych obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres co najmniej 60 dni od dnia rozpoznania udaru mózgu, • obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone). Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: • epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), • wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych, • zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych. Udar mózgu musi być rozpoznany w oparciu o wszystkie wyżej wymienione kryteria i powodować małego stopnia ubytki neurologiczne, odpowiadające 0–2 wg zmodyfikowanej skali Rankina, pod warunkiem przeżycia 21 dni od dnia diagnozy.

FIRMA B

Zakres ubezpieczenia obejmuje taki zawał serca, który oznacza martwicę komórek mięśnia sercowego spowodowaną przedłużonym jego niedokrwieniem, potwierdzoną wzrostem lub spadkiem podwyższonej wartości biochemicznego markera tej martwicy tzw. troponiny sercowej, powyżej górnej granicy normy oraz obecnością co najmniej jednego z następujących objawów: 1) kliniczne objawy niedokrwienia; 2)  zmiany w zapisie EKG typowe dla nowopowstałego niedokrwienia; 3)  nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia ruchomości ścian serca uwidocznione w badaniach obrazowych; 4)  udokumentowanie zawału w badaniu angiograficznym. Zakresem ubezpieczenia objęty jest również zawał serca związany z zabiegiem przezskórnej interwencji wieńcowej, o ile wartość biochemicznego markera martwicy mięśnia sercowego tzw. troponiny sercowej, przekracza 5-krotnie górną granicę normy, a także zawał związany z zabiegiem pomostowania tętnic wieńcowych, o ile wartość biochemicznego markera martwicy mięśnia sercowego tzw. troponiny sercowej, przekracza 10-krotnie górną granicę normy.

Zakres ubezpieczenia obejmuje taki udar mózgu, który oznacza nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi.