Obrzęk tkanek miękkich stawu kolanowego ze wzmożeniem ilości płynu śródstawowo ze zmianami obrzękowymi w tkance luszczowej dołu podkolanowego i ciele Hoffy.

Strefy obrzęku szpiku kostnego nasady i przynasady piszczeli oraz kłykcia bocznego kości udowej.

Obrzęk z zatarciem struktury włókien ACL- stan po zerwaniu więzadła w jego części bliższej, struktury zerwanego więzadła położone poniżej PCL.

PCL w normie.
Zmiany obrzękowe w przyleganiu do wiązadła pobocznego przyśrodkowego z podwyższeniem jego sygnału, przy czym więzadła ma zachowaną ciągłość- stopień uszkodzenia I

Cechy uszkodzenia łękotki przyśrodkowej jej rogu tylnego ze szczelinami pęknięcia do i obu powierzchni stawowych i brzegu torebkowego, wewnętrzna cześć brzegu wolnego rogu tylnego przemieszczona nieco przyśrodkowo do wnętrza stawu.

Zwężenie szpary stawowej przedziału przyśrodkowego kolana z niejednorodnym sygnałem chrząstki stawowej, łękotka wyciśnięta ze szpary stawowej modeluje więzadło poboczne przyśrodkowe z cechami uszkodzenia jego warstwy głębokiej.

Ląkotka boczna również z cechami uszkodzenia jej rogu tylnego ze szczelina pęknięcia do górnej powierzchni stawowej. Ląkotka przyśrodkowa z cechami uszkodzenia jej rogu tylnego ze szczelina pęknięcia rozgałęziająca się do obu powierzchni stawowych, z przemieszczeniem wewnętrznej uszkodzonej części.
Chrząstka stawowa kłykcia przyśrodkowego kości udowej niejednorodna z widoczną strefą niewielka obrzęku kości pochrząstkowej w przedniej części kłykcia.
Wiązadło poboczne strzałkowe o zachowanej ciągłości i sygnale. Płyn w przyleganiu do ścięgna m. podkolanowego.
Ląkotka boczna bez szczelin pęknięcia. Niejednorodny sygnał chrząstki stawowej kłykcia bocznego piszczeli z niewielkimi obszarami obrzęku kości podchrząstkowej.
Chrząstka stawowa rzepki jednorodna. Troczki rzepki utrzymane ze znacznymi zmianami obrzękowymi w przyleganiu.
Strefy obrzęku przy przeszczepach gęsiej stopki.

Niewielka ilość płynu w kaletce brzuchato półbłoniastej.

Ścięgno mięśnia czworoglowego uda o prawidłowym sygnale i zachowanej ciągłości.
Ścięgno właściwe rzepki o zachowanej ciągłości z obszarami podwyższonego sygnału – uszkodzenia przy przyczepie piszczelowym.