Wynik badania MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Badanie przeprowadzono na aparacie GS Signa 1,5T. Wykonano sekwencje FSE, FRFSE i FAT-SAT uzyskując obrazy T1 i T2 zależne w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego (Gadovist 7,5 ml). Badaniem objęto odcinek Th 12-S kręgosłupa.

W lewym skrzydle kości krzyżowej na wysokości S1 obecne ognisko, hipointensywne w obrazie T1 zależnym i hiperintensywne w obrazie T2 zależnym, policykliczne, o wymiarach 10x11x11xmm (APxRLxCC), zawierające drobne zwapnienia? beleczki kostne? Powyższa zmiana ulega wzmocnieniu, niespecyficzna - ognisko npl? Atypowy naczyniak? Proponuje poszerzenie diagnostyki o TK jako badanie bardziej swoistne.

Częściowa dehydraracja krążków międzykręgowych L4-S1. L4/L5: Uwypuklenie krążka międzykręgowego bardziej pośrodkowo ku tyłowi z uciskiem woreka oponowego. Częściowe ograniczenie światła otworów międzykręgowych. L5/S1: Niewielkie uwypuklenie krążka międzykręgowego, bez ucisku struktur kanału kręgowego.
Stożek rdzenia i *cauda equina* w obrazie MR bez zmian ogniskowych.

W stożkach kręgów L3 i L4 obecne ogniska, hiperintensywne w obrazach T1 i T2 zależnych średnicy odpowiednio 10 i 4 mm - najprawdopodobniej naczyniaki.

WYNIK TOMOGRAFI - TK segmentów S1-S3 kości krzyżowej bez kontrastu i.v.

Nie uwidoczniono ognisk osteolitycznych ani innych ognisk o przebudowanej strukturze kostnej w zakresie lewego skrzydła kośći krzyżowej na poziomie S1; w koleracji z obrazem MR zmiana może odpowiadać atypowemu naczyniakowi - wskazania kontrolne MR. W lewym skrzydle kośći krzyżowej na poziomie segm. S2 widoczna wyspa kostna o wym. 5x6 mm.

Proszę o informację co oznaczają te wszystkie ogniska oraz jakie dalsze leczenie mnie czeka.